Понеділок, 23/Вересня/2019, 05:25
Вітаю Вас Гость | RSS

ПРОСЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ ВІТАЄ ВАС!

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 19

Повідомлення

Головна » Статті » Мої статті

Звіт директора Просянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів про підсумки роботи за 2014/2015 навчальний рік

Звіт директора Просянської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів про підсумки роботи

 за 2014/2015 навчальний рік

 

       Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

    Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

       Протягом 2014-2015 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

   У 2014-2015 навчальному році працювало 14 педагогічних працівників, бібліотекар та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

 

    Кадрове забезпечення

    У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 16 чоловік, з них 2 сумісники, 2 вчителя перебувають у відпустці для догляду за дитиною; обслуговуючого персоналу – 14 чоловік.

     Атестація педагогічних працівників 2014-2015 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.

Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами з біології, хімії. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

     Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

      Педагогічний колектив працює над проблемою «Удосконалення уроку  як засобу творчої особистості вчителя та учня в умовах  впровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

 

  Пріоритетні напрями

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2 .Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

3 . Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

 4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та

загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

6. Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей  позбавлених батьківського піклування, дітей  які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

      Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до самоактуалізації, творчого сприяння світи та соціально значущої діяльності лежить у площині розв'язання проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості вихованця та вчителя, технологізації цього процесу. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення формування життєвої компетентності особистості. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку життєвої компетентності особистості.

 

   Управлінська діяльність

   Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

  Протягом 2014/2015 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання математики, фізичної культури, перевірений рівень вихованості та навченості учнів 4, 7, 9 класів, наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів та журналів гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

   За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі.

    Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

    З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі

проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.    

     Робота педколективу школи у 2014/2015 навчальному році спрямована на реалізацію Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової  загальної  освіти», постанов Уряду України, нормативних, інструктивних документів Міністерства освіти і науки  України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови Куп’янської районної державної адміністрації, наказів районного відділу освіти, а також на виконання державних та регіональних програм розвитку освітньої галузі.

 

Навчальна діяльність учнів

Педагогічний колектив школи проводив роботу по створенню належних умов для навчання і виховання дітей, розвитку педагогічної ініціативи та інноваційної діяльності. Приділялася належна увага дотриманню в навчальному закладі норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників навчально – виховного процесу. Навчальний процес у 2014/2015 навчальному році був спрямований на формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, морально і фізично здорової особистості.

Адміністрацією школи здійснювався контроль за забезпеченням якісного надання освітніх послуг, а також за реалізацією державної політики в галузі освіти.

 

Адміністрацією школи здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять, аналізуються причини пропусків, вживаються заходи щодо недопущення пропусків занять без поважних причин. Своєчасно вживаються заходи щодо повернення до навчання учнів, які тривалий час не відвідували школу.

У навчальному закладі проводиться систематична і цілеспрямована робота по залученню дітей шкільного віку до навчання та отримання ними повної загальної середньої освіти. На території, що закріплена за навчальним закладом, немає жодної дитини, яка б не була охоплена навчанням.

Зарахування дітей до 1 класу здійснено на підставі висновків медичної комісії та за результатами вивчення психологічної готовності дитини до шкільного навчання. З метою адаптації дітей в школі проводяться заняття з дітьми, які будуть навчатись в 1 класі.     

У вивченні доцільності використання варіативної складової навчального плану брали участь батьки, учні, вчителі.

На основі цього та на основі Типових навчальних планів було складено навчальний план на 2014 /2015 навчальний рік.

Реалізація інваріантної і варіативної складової у 2014/2015 н.р. здійснювались за державними та регіональними програмами.                        

У 2014 /2015 навчальному році у школі для учнів 10- 11 класів  організовано універсальний  профіль  навчання.

У школі організована робота з обдарованими дітьми, створено банк даних. Протягом листопада-грудня 2014 року учні школи брали активну участь у шкільному та районному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Результатами участі є 16 призових місць.  Даний результат покращився в порівнянні з попереднім  роком.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендацій районного методичного кабінету, методична робота в школі   була спрямована на рішення таких завдань :

- розкриття індивідуальних здібностей, виховання зацікавленості до навколишнього світу через інтеграцію навчальної та позаурочної діяльності;

- організацію пізнавальної діяльності учнів на уроках ;

- інноваційні технології;

- організацію діяльності педагогічного колективу через введення нових технологій та активних форм навчання, як засобу підвищення якості знань, умінь, навичок учнів.

   Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, підвищення якості знань.

      У навчальному закладі наявна така структура організаційно – методичної роботи:

 1. методична рада;
 2. педагогічна рада;
 3. предметні методичні об’єднання;
 4. школа наставництва;
 5. школа молодого вчителя;

       6)  творча група вчителів.     

    Методичну  роботу в школі  організовано через взаємодію всіх підрозділів здійснення навчально – виховного процесу на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

Організуючим центром усієї методичної роботи в школі є методична рада як колективний орган управління науково-методичною роботою.

 Методична рада школи працює як дорадчий орган при педагогічній раді, але за умови прийняття запропонованих методичною радою рекомендацій на педагогічній раді вони стають обов'язковими для виконання членами педагогічного колективу.

 Періодично на своїх засіданнях методична рада розглядає такі питання:

- стан науково-методичної роботи в закладі;

- аналіз роботи шкільного колективу за навчальний рік;

- обговорення та затвердження робочого навчального плану (варіативної частини на новий навчальний рік);

- стан вивчення, узагальнення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;

- організація дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в школі;

- стан самоосвіти вчителів, діяльність методичних об'єднань, результативність роботи творчих груп.      

       Центром методичної роботи стала робота педагогічної ради. На засіданнях педради розглядалися такі питання: підсумки роботи школи за минулий навчальний рік і задачі перед педагогічним колективом на новий навчальний рік,  особливості впровадження нового Державного стандарту середньої загальної освіти, використання нестандартних форм організації навчального процесу, проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів,переведення та випуск учнів,підсумки ДПА.

   У структурі методичної роботи школи передбачені різні форми роботи:

Колективні:

- психолого-педагогічний семінар;

- науково-теоретичний семінар;

- науково-практична конференція;

- педагогічні читання;

- постійно діюча педагогічна виставка.

Групові:

- консультпункти;

- шкільні методичні об'єднання;

- творчі групи;

- школа малодосвідченого вчителя;

- школа ППД;

- семінари-практикуми.

Індивідуальні:

- наставництво;

- індивідуальні консультації;

- робота над науково-методичною проблемою;

- взаємовідвідування й аналіз уроків;

- самоосвіта.

 Групові форми роботи об'єднують педагогів за інтересами, за психологічною сумісністю, в них створюються оптимальні умови для обміну досвідом роботи, для творчих дискусій, виконання практичних завдань.

У школі працює 4 методичних об'єднань учителів, до складу яких входять від 3 до 5 вчителів одного фаху або суміжного циклу предметів, але різних вікових груп, із різним рівнем теоретичної підготовки, практичним досвідом роботи: це створює сприятливі умови для обміну думками, досвідом, дає змогу позбавитись формалізму в роботі, ефективно використовувати цю продуктивну традиційну форму науково-методичної роботи. Результативною була робота всіх методичних об‘єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи .

На базі школи у лютому  2015 року пройшов семінар для заступників з НВР «Система роботи з обдарованими дітьми».

Щоб успішно впроваджувати нововведення у роботу школи, найбільше уваги приділено підвищенню наукової компетентності та професіоналізму педагогів. Тому в закладі створено творчу  групу:

- творча група ППД «Сучасний урок у школі».

Члени творчої групи беруть активну участь у підготовці і проведенні тематичних методичних днів, семінарів, конференцій, педагогічних рад, розробці методичних рекомендацій.

    Найбільшої уваги потребують у педагогічному колективі вчителі-початківці, яким особливо необхідна професійна і психологічна підтримка. Для молодих учителів створено «Школу педагогічного становлення», де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами на уроці, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Наставництво, проведення тижня молодого вчителя також сприяє «входженню» молодого педагога в професію, створює оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменше хворобливим.

     Проведені проблемні семінари з таких питань : «Особливості впровадження Державного стандарту початкової та базової загальної освіти», « Метод проектів – основа для самореалізації особистості ХХІ ст.», «Використання інтерактивних технологій  навчання – творчість чи данина моді». На цих семінарах учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, передовим педагогічним досвідом учителів – новаторів. Матеріали засідань зібрані в методичному кабінеті.

      Працював правовий клуб «Ми і Закон», а також педагогічні читання, на яких розглядалися такі питання: «Моніторинг навчальних досягнень учнів», «Диференціація – умова успішного навчання».

Проводилася робота щодо організації участі команд в турнірах та конкурсах  та  досліджувалась  участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя.

          Вчителями - предметниками проведено шкільні олімпіади з базових дисциплін, організована робота для участі переможців шкільних олімпіад у другому ( районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Призові місця отримали з таких предметів:

І місце – німецька мова-11 клас, правознавство – 11 клас.

ІІ місце – математика -11 клас, німецька мова – 10кл., 8 кл.,  українська мова та література -7 клас, економіка -11 клас, правознавство – 10 клас.

ІІІ місце – фізика - 7 клас, історія – 8 клас, українська мова та література – 8 кл., 10 кл., 11 кл., біологія – 11 кл., інформатика – 11 кл., астрономія – 11 кл. . Всього 16  призових місць.

Проведені конкурси: мовно – літературний конкурс  імені Т Шевченка  (ІІІ місце – 7 клас).

Протягом року були проведені предметні тижні:

- тиждень національної культури України;

- тиждень географії;

- тиждень – музики;

- тиждень правознавства;

- тиждень іноземної мови;

- тиждень математики;

- тиждень інформатики;

  Був організований випуск методичного бюлетеня, проведені методичні оперативки по ознайомленню вчителів з новинками методичної літератури.

У 2014/2015 навчальному році  проведена атестація педагогічних працівників:  вчителя фізичної культури  Деревинського О.М. та вчителя початкових класів  Циби Л.Г., які підтвердили  кваліфікаційну категорію -   «спеціаліст І   категорії». З метою своєчасного контролю за самоосвітою вчителів у між атестаційний період у навчальному закладі ведеться «Особова методична картка педпрацівника».

Дійовою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів, відкритих виховних заходів, свят.

        Курсова перепідготовка здійснюється своєчасно. В 2014 році пройшли перепідготовку 2 вчителі: Деревинський О.М. – фізична культура, Абраменко Т.Я. – початкові класи, у 2015 році –  українська  мова та література вчитель 

Корецька Т.А.

 

В порівнянні з минулим навчальним роком підвищився  рівень навчальних досягнень з української мови у 6, 8, 9 та 11-х класах, української літератури у 11-му класі, з географії у  8, 9-х класах, з німецької мови у  10,11 -х класах, з фізики у 11-му класі, з біології у 8, 9-х  класах. Стабільні результати показують учні 6, 7, 9, 10-х класів з таких навчальних предметів: української та світової літератур, німецької мови, фізики, хімії, алгебри та геометрії.

Але є учні, які знизили рівень знань: з світової та української літератур у 8-му класі, з фізики у 7-му, з німецької мови у 5, 7-х класах, з алгебри та геометрії у 8-му класі.

Щоб поліпшити якість навчальних досягнень учнів з цих предметів педагогічному колективу слід упроваджувати в навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології; посилити мотивацію до навчання учнів; створити умови для інтелектуального, духовного, історичного розвитку учня; використовувати інтерактивні методики ведення уроків; орієнтувати учнів на пошук оригінальних і водночас конструктивних ідей, які потребують активізації творчого мислення в плані конкретних дій; активізувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями, цілеспрямовано готуючи їх до участі у різних учнівських змаганнях; розробляти і використовувати в практиці різноманітні практичні завдання, спрямовані на підвищення рівня   мовної культури учнів, оволодінню ними орфографічними, лексичними, стилістичними нормами; приділяти більше уваги теорії та історії літератури, а також виробленню умінь та навичок написання творів різних жанрів.

   Виховна та позакласна робота

   Згідно з нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки України                                   від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11  класів загальноосвітніх навчальних закладів України», здійснюється виховний процес у Просянській  ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Мета виховної діяльності Просянської ЗОШ І – III  ступенів – це виховання повноцінного громадянина України. Виховна діяльність проводиться на основі виховних особливостей дітей, відповідно до Концептуальних засад «Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11  класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Зміст виховної діяльності:

 1. Ціннісне ставлення до себе.
 2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.
 3. Ціннісне ставлення до праці.
 4. Ціннісне ставлення до природи.
 5. Ціннісне ставлення до мистецтва.
 6. Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

Превентивне виховання учнів Просянської ЗОШ І – ІІІ ступенів забезпечується на законодавчому рівні Законом України  «Про охорону дитинства»; Законом України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 р. № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011/2015 роки»; Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»; Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року».

Громадянське виховання учнів Просянської ЗОШ І – ІІІ ступенів здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указом Президента України «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

Мета правового виховання учнів нашої школи виявляється у формуванні патріотизму, національної свідомості, правової свідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин. Відповідно до плану виховної роботи школи протягом І семестру проводились правові тижні, тиждень захисту прав людини; у рамках цих тижнів відбулись засідання круглого столу «Що я можу у свої 15?», вікторини «Мої права і обов’язки», «Правові відносини», квести «Мої права», «Основи Конституції», бесіди та години класного керівника «Всесвітній День прав людини», також  було створено та поновлено правовий інформаційний куточок.

На виконання Закону України «Про освіту» ст.35, щодо обов'язкового отримання дітьми повної загальної освіти, ведеться постійний контроль відвідування учнями школи, проведено контроль за працевлаштуванням випускників школи.

     Відповідно до річного плану виховної роботи школи працює учнівське самоврядування «Барвінок» (складається із п’яти пелюсток: «Витівник», «Еколог», «Знання», «Олімпієць», «Волонтер»). Учнівському самоврядуванню в школі приділяється  велика увага, як засобу формування громадянських якостей дітей. Проводяться збори, свята, конкурси, зустрічі, тренінги, засідання круглих столів. Працює рада старшокласників, яка веде контроль за навчанням учнів, збереженням шкільного майна і підручників, санітарним станом кабінетів тощо. Проводяться дні учнівського самоврядування.  

Наявний банк даних дітей пільгової категорії. Складено план заходів щодо профілактики дитячої злочинності, правопорушень, бродяжництва та бездоглядності. На обліку у ВКМСД Куп'янського МВГУМВСУ в Харківській області учні Просянської ЗОШ І – ІІІ ст..  не знаходяться.

З метою пропаганди здорового способу життя постійно оновлюється інформаційний стенд «За здоровий спосіб життя», класні керівники провели індивідуальні бесіди, щодо попередження захворюваності та ін. Також проводились виставки малюнків «Здоров’я», Дні здоров’я, спортивні змагання та естафети.

З батьками учнів класними керівниками проводяться бесіди щодо роз'яснення обов'язків батьків, уникнення конфліктних ситуацій з дітьми та членами родини, попередження насильства в сім'ї. З метою поліпшення відносин між школою, учнями та батьками учнів систематично проводилось анкетування та тренінги «Школа і дім».

Для розвитку правового та громадянського виховання у школі  активом учнівського самоврядування було проведено конкурс малюнків «Наша пам’ять живе у віках», присвячений 70 – річчю перемоги у  війні над німецько – фашистськими загарбниками. Також  пелюсткою «Витівник» підготовлено та проведено тематичну лінійку та зустріч із ветеранами, класними керівниками були проведені «Уроки мужності», присвячені бійцям АТО. Пелюсткою «Волонтер» було організовано виготовлення листівки – поздоровлення бійців з Новим роком, волонтерська акція «Чисте подвір’я».

Відповідно до річного виховного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік та внесеними змінами до нього за 1 семестр було проведено ряд виховних заходів: свято «День Знань», двотижневик «Увага! Діти на дорозі», ярмарок «Ой там, на точку, на базарі…», години  класного керівника «День миру», «День партизанської слави», свято «Діти – олімпійське майбутнє України», святковий концерт «Спасибі вам, учителі…», свято - КВК «Король та королева осені», тематичний вечір «Ну що б, здавалося, слова…», присвячений Дню української писемності та мови, конкурс гуморесок «Невмирущий сміх», присвячений 125 – річчю від дня народження Остапа Вишні, спортивні змагання, присвячені Дню українського козацтва, лінійка до Дня пам’яті жертвам голодомору, уроки доброти, присвячені Міжнародному дню інвалідів, проведено акцію милосердя «Назустріч мрії», змагання «Нумо, хлопці», присвячені Дню Збройних Сил України, святковий ранок «День святого Миколая» та «Веселі старти зі Святим Миколаєм», конкурс плакатів та малюнків «З Новим роком!», новорічні свята   «Новорічна магія», «Пригоди Сніговика».

Учні нашої школи приймали активну участь у різноманітних районних, обласних та всеукраїнських конкурсах: «Наша мрія – вода чиста, земля красива», «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Краща новорічна іграшка», де отримали призові місця.

Відповідно до виховного плану роботи школи проводяться загальношкільні заходи із залученням  до них дітей пільгового контингенту.

У Просянській ЗОШ І – ІІІ ступенів працює гурток  «Захист Вітчизни» від районного будинку юнацької та дитячої творчості, шкільні гуртки «Юний правознавець», «Юний інспектор дорожнього руху», «Юний пожежник».

Діти у школі не залишаються поза увагою і постійно задіяні як у навчальному, так і у виховному процесі, адже виховання дітей – запорука майбутнього.

 

 

   Соціальний захист

   Головним завданням виховної роботи з дітьми пільгової категорії є:

 • створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації шкільного життя;
 • переорієнтація внутрішнього світу дитини на збагачення індивідуального досвіду самопізнання , самооцінки, самовираження, самореалізації:
 • побудова системи виховання , яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам дітей;
 • виховувати свою думку та захищати її.

     Серед 49 учнів , які навчаються і виховуються в Просянській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів, на даний час :

дітей напівсиріт- 2,

 дітей інвалідів – 4,

багатодітних сімей – 2,

дітей з багатодітних сімей -4,

дітей що мають батьків інівалідів – 2,

дітей з неповних сімей – 3

дітей ,що знаходяться на «Д» обліку – 14.

Порівняно з 2013 / 2014 навчальним роком  у складі пільгового контингенту змін не відбулося.

   На кінець року соціальну категорію у школі скадають  36 учнів.

   Нормативно – правова база в наявності.

На протязі 2014 / 2015 навчального року з учнями пільгового контингенту педагогічним колективом школи велася активна робота:

 • перегляд банку даних;
 • контроль за харчуванням дітей;
 • контроль за умовами проживання, та допомога у разі потреби;
 • обстеження матеріально – побутових умов дітей пільгової категорії;
 • залучення до участі у роботі  виховного процесу;

Учні даної категорії залучені до роботи в гуртках: «Барвінок», «Юний правознавець», «Спортивний» та активно відвідують гуртки при БК с.Просянка.  Діти пільгових категорі є активними учасниками різних форм виховної діяльності, а саме:

 • заходи щодо попередженню бродяжництва, наркоманії, тютюнопаління, зловживання алкоголю, правопорушень;
 • шкільні свята, конкурси, змагання.

З метою активної участі учнів пільгових категорій в громадському житті, позашкільних заходах, районних проведено:

- акція «Від серця до серця»;

- День боротьби зі СНІДом;

- День інваліда.

      Ведеться постійний контроль за навчанням та здоров'ям дитини. Діти – інваліди вчасно проходять медичне обстеження та знаходяться на особливому контролі у сестри медичної.

      Проведена робота з батьківською громадськістю з питань роз̓яснення чинного законодавства України щодо відповідальності за збереження життя і здоров̓я дітей, а також спільна  робота громадського інспектора, Ради профілактики , соціального педагога та органів шкільного самоврядування. Плідна співпраця з батьківським комітетом, сільською радою, дільничним інспектором.

   У школі організоване гаряче харчування для учнів 1 – 11 класів.

Діти пільгових категорій харчуються у шкільній їдальні ,  із них: 4 – діти інваліди, 3 – діти з багатодітних сімей,  діти , що знаходяться на «Д» обліку – 11. Безкоштовно харчується 3 учня (4 – го та 2 – го класів).

   Із  рахунку всеобуча у розмірі 1049 була надана грошова допомога дітям пільгових категорій. Грошову допомогу отримали 11 дітей.

Спонсорську допомогу  від батьківської громади одержали 3 учні          (одяг, канц.товари). На Новорічні та Різдв̓яні свята від ТОВ «Пальмера» отримали спонсорську допомогу (Новорічні  подарунки).

Учні даної категорії були учасниками районних Новорічних свят.

            Питання щодо роботи з дітьми пільгової категорії були розглянуті на нараді при директорові, засіданні методичного об̓єднання класних керівників, засіданнях батьківського комітету .

 

   Профорієнтаційна робота

   Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу і в позаурочний час. Учні розширюють коло знань про професії на уроках, з мережі Інтернет, на позакласних виховних заходах.

У школі  оформлений профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали.

 

   Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

 

   Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Медкабінет оснащений всім необхідним. Є необхідні медикаменти для надання першої медичної допомоги.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

  У квітні проводилися профогляди учнів 1-11-х класів; учні 2007 та 1998 року народження проходили поглиблений огляд із залученням вузьких спеціалістів .

   Медичне обслуговування працівників школи організовано щорічно. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у школі.

    Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей на час  перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням.

  Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи із збереження життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

 

   Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у школі оформлено стенди з техніки безпеки, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

    Можна відмітити, що в нашому навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів. Це тиждень безпеки життєдіяльності, День цивільного захисту. Також для попередження травматизму в школі організовано чергування вчителів та учнів 6-11-х класів.

 

 

 

   Співпраця з батьками

 

   Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

    В школі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада школи, батьківський комітет, на засіданнях яких розглядаються питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази.

Фінансово – господарська діяльність

 

  За рішенням загальношкільних батьківських зборів та за рахунок батьківських коштів, коштів вчителів та спонсорської допомоги влітку  батьками, вчителями, техперсоналом та робітниками школи було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2015/2016 навчального року, а саме:

 • у туалеті замінено  зливні бачки;
 • проведено косметичний ремонт у 10 навчальних кабінетах, коридорах, вестибюлі, гардеробній, шкільній їдальні;
 •  відремонтовано 37 вікон;
 • проведено ремонт твердого покриття шкільного подвір’я, фундаменту будівлі школи та відмосток навколо школи;
 •  проведений ремонт огорожі квітників та паркану навколо шкільної території;
 • придбано посуд, кухонний інвентар та проведено заміну кранів у мийках.

 

Категорія: Мої статті | Додав: Prosyanka-Syty (02/Вересня/2015)
Переглядів: 255 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz